Правила за провеждане на търг на SmartfonBG
call
За контакти:0893 330 990 / 02-4512-505
Кошницата е празна!
 
УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИЯ
Всички телефони имат 24м. гаранция.
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
При покупка на 3 или повече артикула.
 

Правила за провеждане на търг на SmartfonBG

Правила на Търга

Всички цени в каталозите на SmartfonBG са в български лева.

Стъпката за наддаване е индивидуална за всеки продукт.

SmartfonBG си запаз­ва из­клю­чи­тел­но­то пра­во да про­ме­ня пред­ло­же­ни­те це­ни в духа на по­ли­ти­ка­та на фир­ма­та и съоб­ря­зявай­ки се с па­зар­на­та конюкту­ра.

Ham­mer pri­ce

„Ham­mer pri­ce“ е стан­дар­тен тер­мин на все­ки Аук­цион и оз­на­ча­ва фи­нал­на цена при „удар на чук­че­то“. Счи­та се, че след Ham­mer pri­ce по­зи­ция­та е прода­де­на окон­ча­тел­но.

Продукт

Продуктът, който се предлага на търг от SmartfonBG е чисто нов мобилен телефон тип "смартфон"

Начини на наддаване

Онлайн – За да надда­ват на продажба онлайн, всич­ки по­тенциал­ни ку­пу­ва­чи трябва да бъ­дат ре­ги­стри­ра­ни на сайта https://www.smartfonbg.com в деня на продажба­та.

Стандартни срокове и условия на продажба

1. Общи по­ло­же­ния

SmartfonBG по­ла­га всич­ки усилия да подси­гу­ри точност­та на каталога си и описанието на вся­ка група участва­щи продукти.

Все­ки иск по който и да е би­ло статут трябва да се из­прати до SmartfonBG в писмен вид, в рамки­те на 10 ра­ботни дни от де­ня на продажба­та.

2. Тър­гът

А) Аук­ционе­рът има аб­со­лютна­та от­го­ворност да разде­ля коя­то и да би­ло пози­ция и/или група, да комбинира две или по­ве­че произволно из­брани или да из­те­гли ед­на или по­ве­че групи от продажбата, да откаже надда­ва­не, да ре­гу­ли­ра надда­ва­ния­та или да от­ме­ня продажба­та, без да изтъква причи­ни­те и без предварително уведомя­ва­не. Той мо­же да надда­ва от името на продавача за всич­ки пред­ла­га­ни по­зи­ции, на резерв или на решението на Аукционе­ра.

Б) Участ­ни­кът в търга наддал най–ви­со­ко е Купу­ва­чът, ос­вен в случай на спор. Ако по време на търга Аукционе­рът счита, че е възникнал спор, той има аб­со­лютно­то право да го разре­ши или повторно да предложи да­де­на по­зи­ция. SmartfonBG мо­же по свое собстве­но ус­мо­трение да опре­де­ли пред­ва­ри­телна­та сума на наддава­не или да от­ка­же надда­ва­не.

В) Всички усло­вия, за­бе­лежки, описа­ния, твър­де­ния и други въпроси в каталога и друга­де, от­на­ся­щи се до вся­ка по­зи­ция/група по­зи­ции са пред­мет на вся­какви изявле­ния, мо­ди­фи­ци­ра­щи или отна­ся­щи се до съ­щи­те, направени от Аук­ционе­ра преди какво­то и да би­ло за­ла­га­не да е прие­то за та­зи позиция/група по­зи­ции.

Г) В случай на отказ на участникът в търга, който е наддал най-високо, продуктът бива предложен на следващият участник (под номер 2). Ако и следващият се откаже, се предлага на третият участник. При отказ и от третия, търгът се анулира.

3. Резерви

Всички стоки се из­ла­гат за продажба БЕЗ РЕ­ЗЕРВ по ус­мо­трение на Аукционе­ра, ос­вен ако не се по­лу­чат писме­ни ин­струкции, относно ре­зерви, преди за­почва­не­то на продажба­та.

4. Инспек­ция

Все­ки ку­пу­вач, чрез пред­ла­га­не на це­на за продукт, потвърждава, че е на­пълно удовлетворен преди надда­ването, по­сред­ством инспек­ция или по друг на­чин, от­но­сно усло­вия­та на продажба­та, фи­зи­че­ското усло­вие и описание на продукта вклю­чи­телно.

5. Покупни це­ни

Купу­ва­чът на ед­но ко­ли­че­ство/един продукт плаща окончателната цена/hammer pri­ce + такса за доставка с куриер на  Speedy в размер на 6.90 лв.

6. Начини на плащане

Плащането се извършва с налoжен платеж на куриера (Speedy).